Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Kaksi liiketoiminnan opiskelijaa somistamassa kodin sisustuksen pientuotehyllyä näytöä varten, seisovat hyllyn edessä, toinen näyttää pyyhepakkausta toiselle henkilölle, joka kokeilee materiaalia.

Näytöt ja arviointi

Ammatillisen koulutuksen arviointi perustuu näyttöihin. Kun olet hankkinut tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen, on näytön ja arvioinnin aika. Ammatillisissa tutkinnon osissa osoitat osaamisesi ensisijaisesti näytöissä. Osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteisissa ja –prosesseissa. Näytöt tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla. Näyttö suunnitellaan aina tutkinnon osa kerrallaan ja suunnitelma merkitään HOKSiin. Samassa näytössä saatat pystyä näyttämään useamman tutkinnon osan osaamista samalla, mutta arviointi tapahtuu aina tutkinnon osa kerrallaan.

Osaamisen arvioinnissa siis selvitetään, miten hyvin hallitset tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin, osaamistavoitteisiin ja asetettuihin arviointikriteereihin.

Näytön arvioi kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja. Arvioit itse myös oman näyttösuorituksesi, mutta se ei vaikuta lopulliseen arviointiin.   

Perustutkinnoissa näytöt arvioidaan asteikolla

1-2 (tyydyttävä)
3-4 (hyvä)
5 (kiitettävä)

Yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty ja
niiden osa-alueet arvioidaan asteikolla 1-5.
Tämä on tarpeen jatko-opintokelpoisuuden vuoksi.

Yhteisten tutkinnon osien osaamisen arvioi kyseisen osan tai osa-alueen pätevä opettaja.

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa kaikki tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Näissä tutkinnoissa ei ole yhteisiä tutkinnon osia.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalle järjestetään tarvittaessa mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan. Ennen näytön uusimista opiskelijan kanssa yhdessä suunnitellaan, millaista osaamista hän tarvitsee lisää ja miten osaaminen hankitaan.  Opettaja tiedottaa uusimisen mahdollisuuksista ja sopii järjestelyistä.

Opiskelija voi myös korottaa osaamisen arvioinnin perusteella annettuja hyväksyttyjä arvosanoja. Korottaminen on mahdollista vain tutkinnon osissa. Jos opiskelija on jo saanut todistuksen, korottamisesta peritään maksu.

Näytön arvioinnin jälkeen saat tietoosi annetun arvioinnin ja se myös yleensä perustellaan suhteessa tutkinnon osan perusteisiin. Mikäli olet tyytymätön näytön arviointiisi, voit pyytää siihen korjausta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta.

Arvioinnin tarkastaminen ja oikaiseminen

Jos haluat osaamisen arvioinnin tarkistamista, sinun tulee ensisijaisesti keskustella asiasta arvioinnin tehneen opettajan kanssa.

Jos haluat keskustelun jälkeen arvioinnin tarkistamista, voit tehdä kirjallisen arvioinnin tarkistuspyynnön osaamisen arvioijille. Osaamisen arvioinnin tarkistamispyyntö tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoon arviointi ja tiedot arviointiperusteiden soveltamisesta omaan näyttösuoritukseesi tai muuhun suoritukseen.

Tarkistuspyynnön perusteella osaamisen arvioijat tarkistavat arviointia tai hylkäävät pyynnön.

Jos olet tyytymätön arvioinnin tarkistuksen perusteella saamaasi osaamisen arviointipäätökseen, voit tehdä kirjallisen arvioinnin oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Arvioinnin oikaisun ratkaisu voi olla, että osaamisen arviointi velvoitetaan tekemään uudelleen tai pyyntö hylätään. Oikaisua voit pyytää kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Osaamisen todentaminen eli todistukset

Saat tutkintotodistuksen, kun kaikki HOKSisi mukaiset suoritukset ovat hyväksytysti tehty. Mikäli tavoitteesi on tutkinnon osa tai tutkinnon osia, saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista.

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun