Valkeakosken ammattiopisto, VAAO. Kuvassa opiskelija istuu sängyllä tietokone sylissään. Hänellä on mustat kuulokkeet päässään ja kynä toisessa kädessään.

Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Valkeakosken ammattiopisto pitää yllä opetusta, opiskelua ja hallintoa palvelevia tietojärjestelmiä sekä tietoverkkoa. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi jokaisen tulee noudattaa järjestelmien ja verkkojen käytölle asetettuja sääntöjä, VAAOn järjestyssääntöjä sekä Suomen lakia.

Näitä käyttösääntöjä sovelletaan kaikkiin Valkeakosken ammattiopiston hallinnassa tai omistuksessa oleviin tietojärjestelmiin ja tietoverkkoihin. Sääntöjä sovelletaan myös muihin järjestelmiin, joiden käyttömahdollisuus tai käyttölupa on saatu ammattiopistolta. Säännöt koskevat myös ammattiopistolla yleisessä käytössä olevia työasemia ja kaikkia ammattiopiston verkkoon liitettyjä laitteita.

Ohjeita voidaan täydentää erillisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen osalta.

Järjestelmien käyttö edellyttää voimassa olevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Myönnetyt luvat ja käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää edelleen toisille. Käyttäjä on vastuussa oman käyttölupansa tapahtuvasta käytöstä. Salasana on vaihdettava määräajoin. Käyttäjän on etukäteen tutustuttava järjestelmää koskeviin käyttöohjeisiin ja sääntöihin.

Käyttäjätunnus/salasana on voimassa opiskelijoilla opintojen edellyttämän ajan. Käyttäjätunnus mitätöidään sen voimassaolon edellytysten päätyttyä ja samalla poistetaan kaikki asiakkaan tunnukset, tiedostot ja postikansiot. Käyttäjän on ennen tätä itse huolehdittava käyttäjätunnuksensa omistuksessa olevien tietojen asianmukaisesta siirtämisestä tai poistamisesta.

Käyttäjätunnus oikeuttaa käyttämään laitteita ja verkkoja ainoastaan opetukseen, opiskeluun, tutkimukseen ja hallintoon liittyviin toimiin. Sovellusten kaupallinen käyttö vaatii aina tapauskohtaisen selvityksen ja erillisen luvan kuntayhtymältä. Käyttö poliittiseen toimintaan (kuten vaalimainontaan) on kielletty. Poikkeuksena ovat oppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten yms. toiminta.

Tietojärjestelmien käyttösäännöt perustuvat seuraaviin yleisperiaatteisiin:

•  Kaikilla tietojärjestelmien käyttöön oikeutetuilla käyttäjillä on mahdollisuus kohtuulliseen ja asialliseen käyttöön.

• Käytön on oltava hyvien tapojen mukaista.

• Järjestelmät on tarkoitettu ainoastaan opetus-, opiskelu- ja hallintokäyttöön.

• Järjestelmille ja niiden käyttäjille ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa.

• Yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa.

• Ammattiopiston myöntämä käyttöoikeus on henkilökohtainen ja käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksensa käytöstä

• Käyttäjien tulee seurata ja noudattaa tietojärjestelmien käytöstä annettuja ohjeita

• Kaikkien käyttäjien tulee omalta osaltaan huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista

Käyttäjien tulee ilmoittaa Valkeakosken ammattiopiston Tietohallinnolle havaitsemistaan tai aiheuttamistaan laitteistojen ja ohjelmistojen virhetoiminnoista sekä turvallisuusaukoista.

Valkeakosken ammattiopistolla on oikeus väliaikaisena toimenpiteenä ilman eri ilmoitusta rajoittaa sellaista palvelujen käyttöä, joka merkittävästi kuormittaa verkkoa tai tietojärjestelmiä tai joka lain, hyvän tavan, tämän sopimuksen ehtojen tai palvelujen käytöstä annettujen ohjeitten tai määräysten vastaisena voi vahingoittaa Valkeakosken ammattiopiston toimintaa palvelujen tarjoajana.

Sääntöjen vastaisen toiminnan vuoksi järjestelmien käyttöoikeus voidaan poistaa joko pysyvästi tai määräajaksi.

Tietojärjestelmien ylläpito

Valkeakosken ammattiopisto ylläpitää järjestelmiä, huolehtii hyvien työskentelyolosuhteiden takaamisesta ja nimeää ylläpidon vastuuhenkilöt (Tietohallinto).

Ylläpitohenkilökunnalla on seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:

• Tiedottaa järjestelmien muutoksista ja muutosten vaikutuksista.

• Antaa järjestelmien käyttöön liittyviä ohjeita.

• Salassapitovelvollisuus. Mitään järjestelmän käytön seurannan tai ylläpidon yhteydessä saatua tietoa ei saa käyttää väärin eikä luovuttaa edelleen ilman tietojen omistajan lupaa.

• Rajoittaa ja säädellä järjestelmien käyttöä.

• Tutkia käyttäjien hakemistoja ja tiedostoja, mikäli järjestelmän tilan selvittäminen joko häiriötilanteessa tai mahdollisten väärinkäytösten yhteydessä sitä edellyttää. Tutkiminen suoritetaan lain sallimissa rajoissa.

Valkeakosken ammattiopisto ei vastaa mahdollisista järjestelmien aiheuttamista vahingoista ja menetyksistä. Valkeakosken ammattiopistolla on oikeus muuttaa näitä sääntöjä ja muutokset astuvat voimaan välittömästi.

Heräsikö jotain kysyttävää?

Autamme mielellämme.

Katso yhteystiedot

Siirry takaisin sivun alkuun