Työssäoppijat työelämän palveluksessa

Työssäoppiminen on olennainen osa ammatillisia opintoja. Se on työpaikalla tapahtuvaa, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua työtehtävien kautta. Tarkoitus on, että opiskelija oppii osan työtaidoista työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisen järjestämisestä sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken laadittavalla kirjallisella sopimuksella. Työssäoppiminen toteutetaan yleensä ilman työsuhdetta eikä työssäoppimisesta makseta palkkaa. Työssäoppimisen aikana opiskelija saa samoja opintososiaalisia etuja kuin oppilaitosympäristössä opiskellessaan, esimerkiksi opintotukea ja koulumatkatukea.

Työssäoppija työpaikallesi?

Jos sinulla on mahdollisuus tarjota työssäoppimispaikka opiskelijalle, lähetä lyhyt kuvaus työympäristöstä, mahdollisista työtehtävistä ja yhteystietosi  info(at)vaao.fi. Otamme sinuun yhteyttä!

Miksi työssäoppimista tarvitaan?

 • Työssäoppiminen parantaa ammatillisen koulutuksen laatua,
 • edistää opiskelijan työllistymistä,
 • helpottaa yritystä työntekijöiden hankinnassa ja perehdyttämisessä sekä
 • lisää ammatin vetovoimaisuutta.

Mitä etua työssäoppimisesta on yritykselle?

 • Yritys voi olla mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja suunnittelussa,
 • hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja,
 • sen kautta on mahdollisuus oppia tuntemaan opiskelijoiden odotuksia ja ajatusmaailmaa,
 • sen avulla voidaan kehittää työpaikkojen oppimiskulttuuria ja työntekijöiden kouluttautumista sekä
 • voidaan saada osaavaa työvoimaa.

Työssäoppimisen osapuolet ja heidän vastuunsa ja tehtävänsä:

Työnantaja

 • tekee kirjallisen sopimuksen työssäoppimisesta oppilaitoksen kanssa,
 • nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan,
 • vastaa opiskelijan työturvallisuudesta sekä
 • huolehtii riittävän ohjauksen saannista, jotta opiskelija saavuttaa asetetut tavoitteet.

Työpaikkaohjaaja

Työssäoppimispaikassa on nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijaa työpaikalla ja on opiskelijan yhteyshenkilö, jonka kanssa opiskelija voi keskustella toiveistaan, odotuksistaan ja tavoitteistaan työssäoppimisjaksolla.

 • suunnittelee ohjaavan opettajan kanssa työssäoppimisen järjestämisen,
 • ohjaa opiskelijaa työpaikan pelisääntöjen oppimisessa ja oppimistehtävien suorittami­sessa sekä perehdyttää yritykseen,
 • perehdyttää opiskelijan työpaikan ensiapu- ja turvallisuusohjeisiin sekä
 • antaa palautetta työssäoppimisesta.

Työpaikkaohjaajaksi voi myös kouluttautua. Kahden opintoviikon laajuiset opinnot koostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista:

 • Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
 • Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
 • Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
 • Opiskelijan arviointi työpaikoilla

Jos olet kiinnostunut  työpaikkaohjaajakoulutuksesta, ota yhteyttä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistoon.

Opiskelija

 • tutustuu työssäoppimissopimukseen,
 • tutustuu työpaikan ensiapu- ja turvallisuusohjeisiin,
 • opiskelee asetettujen tavoitteiden mukaisia työelämän taitoja, tietoja ja asenteita,
 • käy keskusteluja työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa,
 • tekee työssäoppimisjaksolle suunnitellut oppimistehtävät sekä
 • arvioi omaa oppimistaan.

Opettaja/Kouluttaja

Opettaja tai kouluttaja käy opiskelijan työssäoppimispaikassa työssäoppimisjakson aikana ja antaa tarvittaessa opiskelijalle ohjausta myös työssäoppimisjakson aikana. Opettaja tai kouluttaja osallistuu työssäoppimisjakson suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Opettajan/kouluttajan tehtäviä:

 • tekee työssäoppimissopimuksen koulun, työpaikan ja opiskelijan välille
 • perehdyttää työpaikkaohjaajan sekä opiskelijan työssäoppimisjakson tavoitteisiin

Oppilaitos

 • varmistaa työpaikan edellytykset työssäoppimispaikaksi,
 • vakuuttaa opiskelijat työssäoppimisjakson aikana (tapaturma- ja vastuuvakuutus),
 • tarjoaa tarvittaessa työpaikkaohjaajakoulutusta,
 • valmistelee sopimuksen työnantajan kanssa,
 • huolehtii opettajien ja kouluttajien riittävästä työelämäosaamisesta ja täydennyskoulutuksesta,
 • laatii työssäoppimisen opetussuunnitelman,
 • luo vakiintuneet työssäoppimisen käytänteet sekä
 • kehittää työssäoppimisen ohjausta ja arviointia yhdessä työpaikkojen kanssa.

Työssäoppimisen arviointi

Työssäoppimisjakson lopussa kerätään palautetta niin työssäoppimispaikalta kuin työssäoppijalta. Pääset antamaan palautteesi täältä:

Työssäoppimisen palaute

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn