Opiskelija tai jo valmistunut opiskelija haluaa korottaa arvosanaa

Meidän tulee järjestää mahdollisuus osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Arvosanoja voi korottaa ammatillisen tutkinnon osista tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. Arvosanan korottamisen mahdollisuus koskee myös tunnustettuja tutkinnon osia. Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista vain niissä tutkinnon osissa ja yhteisen tutkinnon osan osa-alueissa, joista annetaan arvosana.

Koulutuksessa parhaillaan oleva opiskelija

Ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelija voi korottaa arvosanaansa siihen asti, kun hän HOKSin mukaan suorittaa tutkintoa tai koulutusta. Arvosanan korottamista koskeva pyyntö esitetään ja aikataulu sovitaan suoraan korotettavan tutkinnonosan arvioivan opettajan kanssa.

Yhteiset tutkinnon osan osa-alueet

Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen arvosanaa voi korottaa sopimalla asiasta suoraan osa-aluetta opettavan opettajan kanssa.

Aiemmin valmistunut, todistuksen saanut ulkopuolinen korottaja

Aiemmin valmistunut, joka on jo saanut todistuksen tutkinnon, tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamisesta, eikä ole meillä opiskelijana tutkintokoulutuksessa.

Hyväksytyn arvosanan korottamisesta peritään maksu:

 • arviointi koskee yhteisten tutkinnon osien osa-aluetta 50 €.
 • ammatillisen tutkinnon osa 100 €.
 • näyttö suunnitellaan ja toteutetaan arvosanan korottajalle uudessa työympäristössä 150 €.

Korottaminen tehdään voimassa olevilla tutkinnon perusteilla. Myös silloin, kun opiskelijan aiempi tutkintotodistus on ennen 1.1.2018 voimaantulleiden perustutkinnon perusteiden mukainen. Opiskelija otetaan voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaiseksi opiskelijaksi korotuksen ajalle.

Korottajaksi hakeutuminen

Koskee sekä ammatillisia tutkinnon osia että yhteisen tutkinnon osan osa-alueita.

 • hakija täyttää hakemuksen VAAOn kotisivulla – Jatkuva haku – Avoin hakemus, lisätietoihin arvosanan korottaminen ja mitä arvosanaa halutaan korottaa
 • opintosihteeri lähettää korottajalle tiedon, milloin korotus on (aika, paikka), mitä otetaan mukaan ja tiedon maksusta sekä tiedottaa korotuksen vastuuopettajaa korottajasta
 • opintosihteeri lisää opiskelijan Wilmaan ja tekee opiskelijaksi ottamiseen liittyvät päätösvalmistelut

Korotuksen toteutus

Kun opiskelija on otettu opiskelijaksi korotusajalle, opiskelija sopii toteutukseen liittyvät käytännön asiat korotusta hoitavan joko ammatillisen opettajan tai yhteisten aineiden opettajan kanssa.

Ammatillisen tutkinnon osan korotus 

 • Korotuksen toteutuksesta vastaava opettaja hoitaa korotuksen ja kirjaa tiedot/arvioinnin Wilmaan

Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen korotus 

 • Toteutetaan arvioivan opettajan määrittelemällä tavalla
 • Opettaja informoi korottajaa, miten korotus suoritetaan (esim. kirjallinen ja/tai suullinen näyttö)
 • Osaaminen näytetään esim. keskustelemalla arvioivan opettajan kanssa, esim. tekemällä portfolio, raportti tai tehtäviä
 • Opettaja kirjaa arvioinnit Wilmaan opiskelijakohtaisen arvioinnin kautta ja tiedottaa opintosihteeriä arvioidusta korotuksesta
 • Jos opiskelija korottaa useampia yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alueita, opintosihteeri voi ilmoittaa opiskelijalle arvosanan ennen seuraavan korotuksen suorittamista. Jos korotuksia on vain yksi, opintosihteeri lähettää opintosuoritusotteen opiskelijalle.

Todistukset

Ammatillinen tutkinnon osa: Korottajalle tehdään todistus tutkinnon osan suorittamisesta ja tieto siirretään KOSKI-palveluun. Aikaisempaa tutkintotodistusta ei korjata.

Yhteisen tutkinnon osan osa-alue: Korottajalle annetaan opintosuoritusote, jossa näkyy korotettu osa-alue. Korotettu arvosana siirretään KOSKI-palveluun. Todistusta tutkinnon osan suorittamisesta ei tehdä, eikä myöskään korjata tutkintotodistusta.

Opintosihteeri koostaa ja toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta tai opintosuoritusotteen tutkinnon osan osa-alueesta korottajalle, kun kaikki suunnitellut korotukset on tehty.

Korotusta koskevat todistukset tehdään aina voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.