VAAOlle kunniamaininta laatupalkintokilpailussa!

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän vuotuisen laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2018 oli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi. Teemalla haluttiin korostaa hyvinvoinnin merkitystä osana ammattiosaamista ja työssäjaksamista.  

Erityisteeman ohella arviointiryhmä kiinnitti huomioita toiminnan laatuun kokonaisuutena. “Nyt myönnettävät palkinnot ovat tunnustus esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä”, kiteytti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tulosten julkistamisen yhteydessä. 

VAAOssa palkintoa kunniamainintaa arvostetaan suuresti. Laadun eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä jo pitkään, ja myös hyvinvointiin on panostettu tietoisesi monin eri keinoin. “Tässä työssä olemme kaikki mukana, henkilöstö ja luottamushallinto, opiskelijat, työelämä ja muut yhteistyökumppanit. Tämä huomionosoitus on kiitos teille kaikille”, painotti Raimo Alarova kiitospuheessaan. Hyvä laatu on ennen kaikkea tiimityön tulos. 

VAAOn tiimi vastaanottamassa huomionosoitusta: Jouko Rytkönen (valtuuston pj.), Raimo Alarova (kuntayhtymäjohtaja/rehtori), Janne Hietanummi (kehitysjohtaja), Heikki Tyvi (hallituksen vara-pj.). Kuva: Pirjo Hauvala.

 

Laatupalkinnot myönnettiin kahdelle koulutuksen järjestäjälle; Etelä-Savon Koulutus Oy:lle ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perusteet VAAOn kunniamaininnalle: 

“Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on Valkeakosken, Akaan, Lempäälän, Kangasalan, Pälkäneen ja Urjalan omistama toisen asteen ammatillista koulutusta järjestävä kuntayhtymä, joka ylläpitää Valkeakosken ammattiopistoa (VAAO). VAAOn toimipaikka sijaitsee Valkeakosken kaupungissa ja pääasiallinen toiminta-alue on Etelä-Pirkanmaa. VAAO tarjoaa monialaista tutkintotavoitteista koulutusta sekä työelämälle kohdennettuja lyhyt- ja täydennyskoulutuksia. Vuonna 2017 VAAOssa opiskeli 1370 opiskelijaa, joista noin 1070 ammatillisiin perustutkintoihin. VAAOssa työskentelee noin 130 henkilöä koulutuksen, tukipalveluiden ja kehittämispalveluiden tehtävissä.
 
Valkeakosken ammattiopistossa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ymmärretään laajana kokonaisuutena, joka on tunnistettu ja otettu huomioon myös organisaation arvoista johdetuissa palvelulupauksissa ja edelleen niistä johdetuissa tavoitteissa. VAAOssa ymmärretään hyvinvoinnin merkitys koulutuksen järjestämisen tavoitteiden saavuttamiselle. VAAOn avoin, välittävä ja osallistava toimintakulttuuri tukee hyvinvointia. Palvelulupaukset tunnetaan läpi organisaation ja niiden toteutumisen edistäminen arjessa on henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen tahtotila. Myös sidosryhmät tunnistavat hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ja ovat mukana niitä edistämässä. Erinomaista on, että organisaation sisäinen vuorovaikutus toimii hyvin ja yhteinen ymmärrys hyvinvoinnista ja sen tavoitteista kulkee läpi organisaation.
 
Henkilöstö on tunnistettu strategiseksi voimavaraksi. VAAOssa ajatellaan, että kun henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan ja henkilöstö voi hyvin, opiskelijoilla on erinomaiset edellytykset voida hyvin. Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia johdetaan selkeillä tavoitteilla ja kannustaen, minkä tulokset näkyvät esimerkiksi valtakunnallista alhaisempana opintojen keskeyttämisten määränä. Erinomaista on koko opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen ja erityisesti erityisopetuksen ja ohjausosaamisen kehittäminen, jolla tuetaan kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia. Erinomaista on myös opiskelijahuollon palveluiden merkityksen näkeminen osana laajempaa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Opiskelijahuollon palvelut ovat erinomaisesti järjestetty saataville ja integroitu osaksi oppilaitoksen arkea.

Liikunnan positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja oppimistuloksiin on tunnistettu. Liikkuva VAAO -hankkeessa luodulla toimintamallilla lisätään matalalla kynnyksellä, monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja henkilöstön fyysistä aktiivisuutta ja siten opiskelu- ja työkykyä. Liikunta on integroitu opiskelu- ja työpäivään ja opetukseen, mikä samalla lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta oppilaitoksessa.”