Students on the Move in Europe

Käynnissä 1.12.2020 – 30.11.2022

Students on the Move in Europe (2020-1-FI01-KA202-066544) on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu strateginen kumppanuushanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön fyysistä aktiivisuutta ja motivoida heitä liikkumaan opiskelupäivien aikana ja siten edistää yleistä hyvinvointia. Olemassa olevien hyvien käytänteiden vaihtamisen lisäksi kumppanit innovoivat hankkeessa uusia fyysistä aktiivisuutta edistäviä oppimisen ja opettamisen menetelmiä ja tapoja.  

 Hankkeen kumppaniverkoston muodostavat:  

  • IIS Da Vinci Ripamonti, Italia  
  • Gimnazija Celje Center, Slovenia  
  • Valkeakosken Ammattiopisto, Suomi  

Hankkeessa toteutetaan kolme viikon mittaista kansainvälistä Learning, Teaching and Training Activity -jaksoa, yksi kussakin kumppanimaassa: LTTA1 Ready, LTTA2 Steady ja LTTA3 Go! Keskeisen osan jokaista LTTA-jaksoa muodostaa toiminnallinen päivä, jonka suunnitteluun ja toteutukseen paikalliset opiskelijat aktiivisesti osallistuvat. Toiminnallisessa päivässä esitellään kyseisen maan tyypillisiä – sekä perinteisiä että uusia – matalan kynnyksen liikuntamuotoja, pelejä ja välineitä, joita kansainväliset vieraat pääsevät kokeilemaan yhdessä paikallisten opiskelijoiden kanssa. Toiminnallisen päivän lisäksi LTTA-jaksoilla tutustutaan muihin paikallisiin liikuntamuotoihin ja –paikkoihin sekä uuteen kulttuuriin.  

LTTA-jaksojen lisäksi hankkeen alkuun ja loppuun sijoittuu Transnational Project Meeting, TPM. Alkuvaiheen TPM1-kokoontumisessa linjataan hankkeen toiminnot, hallinnon käytänteet sekä tarkempi toteutusaikataulu. Hankkeen lopulle sijoittuvassa TPM2-kokoontumisessa viimeistellään tavoitteena olevat oppimis- ja opetusmenetelmät ja sovitaan tulosten levittämisestä laajemmalle kohdejoukolle.