Työterveyspalveluiden tarjouspyyntö

Pyydämme tarjousta Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstölle suunnatuista työterveyshuoltolain 1383/2001 4 ja 12 §:n tarkoittamista työterveyshuoltopalveluista kalenterivuosille 2019-2023.

Työterveyspalvelut sisältävät hyvän työterveyskäytännön mukaiset ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon avopalvelut Liitteen 1 mukaisesti.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on mainitun lain 25 ja 107 §:n sekä E-liitteen 1-kohdan tarkoittama kansallisen kynnysarvon sekä 26 §:n tarkoittaman EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, CPV-koodi 85147000-1.

Kysymykset ja vastaukset koskien työterveyspalveluiden tarjouspyyntöä

K: Tuleeko vastaanottotilojen olla Valkeakosken keskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä?

V: Emme edellytä tilojen sijaintia Valkeakosken keskustassa, mutta saavutettavuuden vuoksi niiden on sijaittava riittävän lyhyen matkan päässä Valkeakosken ammattiopistosta. Ammattiopisto sijaitsee Valkeakoski Campus -alueella noin 3-4 km keskustasta. Tietenkin mitä lähempänä oppilaitosta tilat ovat, sen parempi tilaajalle. Tarjouspyynnössä asiaa on täsmennetty seuraavasti:

Kohta 6.1: ”Palvelun tarjoajan vastaanottotilojen on sijaittava siten, että ne ovat tavoitettavissa arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8-16 välisenä aikana vähintään kerran tunnissa kulkevilla julkisilla kulkuneuvoilla ja/tai ne ovat kävelymatkan päässä Valkeakosken ammattiopistosta siten, että matkaan ei kulu yli 30 minuuttia aikaa. Tilaaja arvostaa lisäksi tarjoajan vastaanottotilojen sijaitsemista koulutuskuntayhtymän eri jäsenkunnissa ja/tai Tampereella.”

Kohta 6.7: ”Tilaaja ei voi tarjota työterveyshuollon toimitiloja, kalusteita, koneita tai laitteita. Tilaaja edellyttää, että tarjoajalla on tarvittavat toimitilat, kalusteet, koneet ja laitteet Valkeakosken kaupunkikeskuksessa. Vastaanottotilojen on sijaittava siten, että ne ovat julkisilla kulkuneuvoilla tavoitettavissa tai lyhyen kävelymatkan päässä Valkeakosken ammattiopistosta.”

 

K: Tarvitseeko toimipisteen sijaita Valkeakoskella tai sen keskustan välittömässä läheisyydessä? Tarjousten vertailussa tämä saatavuus pisteytetään, mutta miten? Esim. miten saadaan maksimipisteet, miten eri vastaukset vertautuvat keskenään, voiko useampi kuin yksi vastaus saada täydet pisteet, suhteutetaanko ne jotenkin toisiinsa ja millä asteikolla pisteiden pudotus tehdään?

V: Kun tutkitaan tämänhetkisiä ja ikävä kyllä viime kesänä raskaasti karsittuja julkisen liikenteen aikatauluja (ja/tai kävelymatkaa), niin vastaanottotilojen on käytännössä sijaittava Valkeakoskella. Ei kuitenkaan välttämättä keskustassa, koska Valkeakoski Campus -aluekaan, jossa oppilaitos sijaitsee, ei ole aivan keskustassa, vaan n. 3-4 km sen pohjoispuolella.

Pisteytys tehdään tarjouspyynnön kohdassa 14.3. todetun mukaisesti:

”Kelpoiset ja tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset pisteytetään siten, että kussakin arviointikohdassa paras tarjous saa pisteitä saapuneiden tarjousten määrän verran, toiseksi paras tarjous yhden pisteen vähemmän, kolmanneksi paras tarjous kaksi pistettä vähemmän jne., ja heikoin tarjous saa kustakin kohdasta vain yhden pisteen. Keskenään yhtä hyvät tarjoukset saavat saman pistemäärän.”

Etäisyyskysymystä tarkasteltaessa parhaat pisteet (saapuneiden tarjousten määrä) saa se tarjoaja, jolla on toimipiste lähimpänä Valkeakoski Campus -aluetta, toiseksi lähimpänä sijaitseva saa seuraavaksi parhaat, ja kauimpana sijaitseva kelpoinen ja tarjouspyynnön mukainen tarjous saa yhden pisteen.