Työssäoppimisen seuranta, arviointi ja ammattiosaamisen näytöt

Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa hänen oppimisessaan samalla kun kehitetään opiskelijan edellytyksiä arvioida itse omaa kehittymistään. Arvioinnin onnistumiseksi on tärkeätä sopia arviointikohteista ja -kriteereistä sekä näiden molempien yhteydestä opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opiskelijan kanssa sovitaan siitä, mitä hän opiskelee työssäoppimisjaksolla, missä opiskelee ja milloin sekä miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Yhdessä sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). On tärkeätä, että samalla kun opiskelijalle selvitetään, miksi arvioidaan, niin sovitaan, mitä arvioidaan, kuka arvioi, miten arvioidaan ja miten arviointitietoa taltioidaan.

Seuranta

Seurantaan kuuluvat oppimista tukevien työpaikkojen hyväksyminen, oppilaan työtehtä­vien määritteleminen työssäoppimissopimuksessa, ohjauskäynnit työpaikalle sekä yhteydenpito työpaikkaohjaajaan. Seurannassa valvotaan ja ohjataan lisäksi sitä, että opiskelijan työpäivät, työtunnit ja poissaolot merkitään työssäoppimispäiväkirjaan ja että opiskelija suorittaa hänelle annetut työssäoppimistehtävät ja raportoi niistä ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että työssäoppimisjakson aikana ohjaava opettaja tekee työpaikalle vähintään kaksi ohjauskäyntiä. Käyntien yhteydessä opettaja tutustuu työympäristöön, työtiloihin ja yrityksen toimintatapoihin. Toinen ohjauskäynti on arviointikäynti, jolloin yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa laaditaan ja allekirjoitetaan työssäoppimisjakson arviointi. Ohjauksen tukena ja yhteistyövälineenä voidaan käyttää etäteknologiaa eli Moodle-verkkopohjaista ympäristöä.

Oppimispäiväkirja

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija täyttää päivittäin työssäoppimispäiväkirjaansa ja ra­portoi siinä työtuntinsa, työpäivänsä sekä sairauspoissaolonsa. Ohjauskäynneillä sekä päivä­kirjojen tarkastuksessa ohjaava opettaja tarkastaa mainitut kohdat sekä työnantajan var­mennusmerkinnät. Työssäoppimispäiväkirja voi sisältää myös työssäoppimistehtävät, joiden suorittamisen ohjaava opettaja tarkastaa ja arvioi. Lisäksi päiväkirja voi sisältää sivut opiskelijan itsearvi­oinnista. Nämäkin ohjaava opettaja tarkastaa.

Työssäoppimisen arviointi

Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat kukin erikseen sekä yhteisesti arvioida työs­säoppijan oppimista ja työssäoppimisen toteutumista työssäoppimisjakson eri vaiheissa yhteisissä palavereissa. Avoin ja realistinen palaute puolin ja toisin sekä itsearvi­ointi edistävät op­pimista, työssäoppijan opetuksen jatkosuunnittelua ja toiminnan kehittä­mistä.

Arviointikeskusteluissa voidaan käydä läpi seuraavia asioita:

 • Missä opiskelija on onnistunut?
 • Miten opiskelija voisi kehittää toimintaansa?
 • Mitä opiskelija tekisi toisin?
 • Mitä opiskelija ei vielä osaa?
 • Miten opiskelija voisi sen oppia?
 • Mitä opiskelija haluaisi oppia lisää?
 • Mitä sellaista opiskelija on oppinut, mitä ei ole mainittu tutkinnon tavoitteissa?
 • Miten kaikki opittu voidaan hyödyntää tutkinnossa?
 • Miten opiskelijan tekemää työtä voitaisiin kehittää?

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit johdetaan opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa esitetyistä tavoitteista.

Arvioinnin kohteet ovat seuraavat:
1. työprosessin hallinta: työtehtävien suunnittelutaidot, toteuttaminen, valmiin työn laatu, työn arviointi ja kehittämisvalmius
2. työtehtävän hallinta: työmenetelmät, -välineet, materiaalit
3. työn perustana olevan tiedon hallinta
4. työturvallisuuden hallinta
5. kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen (kaiken osaamisen taustalla): oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, yhteistyö, eettiset ja esteettiset taidot
6. yleiset painotukset: kansainvälisyys, kestävä kehitys, teknologia, yrittäjyys, laatu, työsuojelu, kuluttajaosaaminen, asiakaslähtöisyys, eettiset ja esteettiset taidot

Arviointiin osallistuvat kaikki työssäoppimisen osapuolet, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja.

Arviointiasteikko on tyydyttävä 1 – tyydyttävä 2 – hyvä – kiitettävä 3.

Ammattiosaamisen näytöt

Näytöillä pyritään parantamaan ja varmistamaan ammatillisen koulutuksen laatua. Työelämän osapuolet tulevat mukaan arviointiin ja varmistamaan sitä, että opiskelijan saavuttama ammattitaito on sellaista, jota työelämä edellyttää. Välillisesti kehitetään myös opetusjärjestelyjä sekä opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita. Näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne järjestetään yhteistyössä työpaikkojen ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Näyttöjen käytännön toteuttaminen

 • tavoitteena on järjestää näytöt mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa
 • näytöt voivat olla esimerkiksi erillisiä näyttötilaisuuksia joko työpaikoilla tai oppilaitoksessa
 • näyttöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaavat opettajat ja työelämän edustajat yhdessä
 • tehtävät ja arviointikriteerit on määriteltävä opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden pohjalta suhteessa työpaikalla vaadittavaan osaamiseen
 • arvioitsijoiden tulee käyttää yhteisiä arviointikriteereitä.

Opiskelija laatii näyttösuunnitelman, jossa näytön kuvaus sisältää:

 • tiedot keskeisestä osaamisesta, jonka opiskelija näytöllä suorittaa
 • osaaminen kuvataan tekemisenä
 • näytön sisältämän teoriatiedon
 • tiedot ydinosaamisesta ja yhteisistä painotuksista
 • työsuunnitelman ja aikataulun

Näyttöympäristön kuvaus sisältää:

 • mitä laiteita, välineitä näyttö edellyttää
 • millaisissa työolosuhteissa näyttö toteutetaan
 • millaisessa työyhteisössä näyttö toteutetaan (yksin, ryhmässä, asiakkaiden kanssa)
 • mitä alan työturvallisuusvaatimukset edellyttävät näyttöympäristöltä

Näyttöjen arvioinnissa käytetään opetushallituksen kansallisia ammattiosaamisen näyttöaineistoja. Ne löytyvät osoitteesta http://www.oph.fi/ammatillinenesr.

Paikallinen ammattiosaamisen neuvottelukunta koostuu koulutuksen järjestäjän, työelämän ja opiskelijoiden edustajista. Se hyväksyy suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista ja päättää arvioinnin oikaisemisesta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistuksen yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa.

Opetushallitus on tehnyt oppaan ammattiosaamisen näytöistä.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn