Tutkintotilaisuudet

Aikuiskoulutuksen tutkinnot toteutetaan näyttötutkintoina. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Kolmikanta-arviointi

Kolmikantainen arviointikeskustelu käydään tutkintotilaisuuden lopuksi. Keskusteluun osallistuvat tutkinnon suorittajan lisäksi työnantajan (TA), työntekijän (TT) ja oppilaitoksen (OPE) edustajat, joista yhdellä arvioijalla tulee olla näyttötutkintomestarikoulutus (NTM) suoritettuna. Oppilaitoksen edustaja vastaa kolmikantaisen arviointikeskustelun käytännön järjestelyistä, aikatauluista ja arvioijien järjestämisestä, yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa asioista sopien. Kun kaikki tutkinnon osat on arvioitu, tutkinnon järjestäjä kokoaa tarvittavat asiakirjat ja lähettää arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle hyväksyttäväksi.

Arvioijien roolit

  • Työntekijäarvioija (TT) on työn tekemisen asiantuntija. Hän tekee samoja työtehtäviä kuin tutkinnon suorittaja ja arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa kyseisessä työtehtävässä. Lisäksi hän arvioi suorittajan tiimityötaitoja sekä sosiaalisia – ja ongelmanratkaisutaitoja työyhteisössä.
  • Työnantaja-arvioija (TA) arvioi tutkinnon suorittajan osaamista työnantajan, toiminnan ylläpitämisen näkökulmasta. Hän arvioi kokonaisuuden hallintaa, vastuullisuutta (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö), työyhteisötaitoja, sisäistä yrittäjyyttä sekä yleistä asennetta ammattitaidon ja työn kehittämiseen. Hänen ei tarvitse olla esimiesasemassa, vaan hän voi vastata toiminnasta esim. asiantuntijana tai suunnittelijana.
  • Oppilaitoksen edustaja (OPE) on arvioinnin asiantuntija. Hän vastaa arvioinnin oikeudenmukaisuudesta, sovittujen ohjeiden ja määräysten noudattamisesta

Yleistä arviointikeskustelun luonteesta

  • Arviointitilanteeseen pyritään luomaan myönteinen ja keskusteleva ilmapiiri – tutkinnon suorittajan tulee voida esiintyä omalla tyylillään.
  • Kysymysten esittäminen on luonteva tapa päästä selvyyteen tutkinnon suorittajan osaamisen tasosta.
  • Arviointi tulee tehdä harkitsevasti ja huolellisesti. Tutkinnon suorittajalta tulee pyytää täsmennyksiä, jos arvioija ei ole varma tutkinnon suorittajan osaamisesta joltain osin.
  • Tutkinnon suorittajalle annetun palautteen tulee olla rehellistä ja perusteltua.
  • Arviointi on osa tutkinnon suorittajan oppimisprosessia ja sen tulee olla aina positiivista, kunnioittavaa ja kannustavaa.

Tutkintotilaisuuteen osallistuminen ilman valmistavaa koulutusta

Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaan koulutukseen osallistumista. Tällöin näyttötutkinnon suorittaja saa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelman laatimiseen ja sen toteutukseen.

Tutkinnon järjestäjä pyrkii erilaisin kartoituksin ja haastatteluin varmistamaan tutkinnon suorittajan osaamisen tason ennen tutkintotilaisuuteen osallistumista. Hänet perehdytetään myös työpaikan työturvallisuusohjeisiin, näyttöympäristöön ja kalustoon.

Valmistavan koulutuksen ulkopuolelta tuleville tutkintotilaisuudet ovat maksullisia. Tutkintotilaisuuksista tiedotetaan tutkinnonjärjestäjien nettisivuilla.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn