Hyvät tavat

Mitä on hyvä ammattitaito?

Hyvä ammattitaito koostuu ammatillisesta osaamisesta, hyvistä käytöstavoista, toisen ihmisen kunnioittamisesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta. Ammattilainen on fiksu paitsi ammatissaan myös käytöstavoissaan, jolloin ihmissuhteiden ja arkipäivän asioiden hoitaminenkin on helpompaa.

VAAOssa noudatetaan hyviä tapoja

Käyttäytyminen ruokailussa
Ruokailuun mennessä jätetään päällysvaatteet naulakkoon ja otetaan lippikset ja pipot pois päästä. Ruokailussa toimitaan asiallisessa hengessä, palautetaan ruokailuvälineet pesulinjastoon ja huolehditaan, että mahdolliset biojätteet osuvat biojäteastiaan ja muut roskat sekajätteisiin.

Roskaaminen
Oppilaitoksen tilat ja piha-alueet pidetään siisteinä.  Jokainen huolehtii omat roskansa roskikseen.

Tupakointi
VAAO on savuton oppilaitos. Savuttomuus koskee myös sähkötupakan käsittelyä tai käyttöä.

Oppimisympäristön kunnioittaminen ja yleinen siisteys
Oppilaitoksen tiloja, kalusteita tai piha-alueita ei töhritä tai rikota. Vastuullisuus kuuluu jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin.

Toisen ihmisen kunnioitus ja yleinen huomaavaisuus
 VAAOssa jokainen meistä edustaa sekä oppilaitosta että itseään tulevassa ammatissaan, joten olemme kohteliaita ja avuliaita myös vieraille. Asiakaslähtöisyys on jokaisen ammattilaisen toiminnan perusta.

Liikenneturvallisuus ja pysäköinti
Koulualueella noudatetaan voimassa olevaa nopeusrajoitusta 30 km/h. Alueella liikkuu paljon väkeä päivittäin. Yhteisöllisyys, toinen toisistamme huolehtiminen myös liikenneturvallisuudessa on tärkeä asia.
Pysäköinnissä noudatetaan annettuja ohjeita ja pysäköidään vain pysäköintiin osoitettuihin pysäköintiruutuihin.

Järjestyssäännöt

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana on laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata opiskelijoille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Järjestyssäännöt ovat voimassa Valkeakosken ammattiopiston tiloissa ja piha-alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Valkeakosken ammattiopistoa. Työrauha, turvallisuus ja viihtyvyys taataan sillä, että jokainen tuntee voimassa olevat säännöt ja noudattaa niitä.

1§ TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ

 1. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskelu- tai harjoitteluympäristöön. VAAO on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä (L738/02).
 2. Valkeakosken ammattiopiston kaikilla jäsenillä on oikeus työrauhaan. VAAOssa
 3. noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja. Jokainen opiskelija on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä sekä hyvinvoinnista ja on velvollinen ilmoittamaan henkilöstölle, mikäli havaitsee jotakin poikkeavaa.
 4. Minkäänlaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ei sallita.
 5. Opiskelija on osaltaan vastuussa tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä.
 6. Ruokien ja juomien vieminen luokkiin on kielletty.
 7. Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, ohjeita, ruokailuaikoja sekä käytetään ruokailuun oikeuttavaa polettia.
 8. Opiskelijan velvollisuutena on perehtyä yleisiin ja alakohtaisiin turvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatettava niitä ja henkilöstön antamia ohjeita.
 9. Opiskelijan on työssään käytettävä ohjeen- ja asianmukaisia työ- ja suojavaatteita, työjalkineita sekä muita suojaimia. Opiskelijalla on oltava tunneilla tarvittavat opiskelutarvikkeet ja liikuntatunneilla asianmukaiset urheiluvarusteet.
 10. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
 11. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä tai kiinteistössä sekä työturvallisuudessa esiintyvistä puutteista.
 12. Liikenteessä ja pysäköinnissä oppilaitoksen alueella noudatetaan liikennesääntöjä ja muita annettuja ohjeita.
 13. VAAOssa on tallentava kameravalvonta.
 14. VAAOssa on suunnitelma kiusaamisen ja häirinnän estämiseksi.

2§ TUPAKOINTI JA PÄIHDYTTÄVÄT AINEET

 1. VAAO on savuton. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (myös sähkötupakka ja nuuska) käsittely ja käyttö on kielletty Valkeakosken ammattiopiston tiloissa ja piha-alueilla (L693/76, muutos 765/94 ja asetus 700/06). Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty (L1143/1994, L1289/1993, L1304/1993). Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteiden tai huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja.
 2. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai, että opiskelijalla on riippuvaisuus huumeista
 3. VAAOssa on toimintaohjeet päihteiden käyttöön puuttumisesta.

3§ VALKEAKOSKEN AMMATTIOPISTON OMAISUUS

 1. Tiloja ja laitteistoa sekä muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Oppilaitoksen omaisuutta ei saa luvatta viedä opetustilojen ulkopuolelle.
 2. Valkeakosken ammattiopiston omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) ja Valkeakosken ammattiopiston korvausperusteiden mukaisesti. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaavat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti. Oppilaitoksen omaisuudeksi katsotaan kaikki kiinteä ja irtainomaisuus (mm. luokkien, työopetuksen ja yhteisten tilojen kalusto, opetusvälineet, koneet, laitteet, pukukaapit).

4§ MUITA SÄÄNTÖJÄ

 1. Opiskelija ei saa antaa vääriä tietoja tai kieltäytyä antamasta tietoja terveydentilastaan silloin, kun terveydentila on este ammattiin kuuluvien tehtävien suorittamiselle tai alalle tai tutkintoon hakeutumisessa.
 2. Opiskelija on velvollinen antamaan tietoja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja huumausainetestiä koskevista tuloksista.
 3. Opintosuorituksiin liittyvissä asioissa ei saa menetellä vilpillisesti.
 4. Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käytöstä on annettu erilliset säännöt, joita opiskelijan tulee noudattaa.
 5. Matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö ja kuvaaminen oppimistilanteiden aikana edellyttää lupaa.
 6. VAAOn alueella ja tilaisuuksissa otetun kuva- tai videomateriaalin julkaiseminen edellyttää materiaalissa tunnistettavasti esiintyvien henkilöiden lupaa.
 7. Oppimistilanteissa ja työpaikoilla saatua arkaluonteista, luottamuksellista tietoa koskee sama salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin vastaavissa työtehtävissä toimivilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla vaitiolovelvollisuus.
 8. Valkeakosken ammattiopisto ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta.
 9. Jos opiskelija on luvatta pois koulun alueelta tai muusta oppimisympäristöstä, hänen vakuutusturvansa ei ole voimassa.

5§ OPISKELUUN OSALLISTUMINEN

 1. Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta (L 531/2017)
 2. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta tai osaamisen tunnustamista tai jos henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) ei ole kirjattu poikkeavia suorittamistapoja.
 3. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja varauduttava opetustilanteisiin opettajan antamien ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.
 4. Opiskelijan tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä opetukseen, työturvallisuuteen, ergonomiaan, kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.
 5. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijan tulee noudattaa työpaikan kanssa sovittuja työaikoja ja sääntöjä.
 6. Oppitunnit ja opetustilanteet alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksen tai muun opiskelusuunnitelman mukaan, jolloin kaikkien tulee olla paikalla. Opetuksen peruuntuessa opiskelijalle ilmoitetaan mahdollisimman nopeasti. Opetuksen muutoksista opiskelupäivän aikana tiedottaa oppilaitoksen henkilöstö.
 7. Väistämättömän poissaolon sattuessa opiskelijan velvollisuutena on ilmoittaa siitä viipymättä opettajalle tai omaohjaajalle. Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tulee toimittaa yli 3 päivän poissaoloista tai pyydettäessä.
 8. Opiskelijan poissaolo ja myöhästyminen merkitään opiskelijahallintajärjestelmään. Yli 15 minuutin poissaolo oppitunnilta luokitellaan poissaoloksi.
 9. Ennalta tiedossa olevista väistämättömistä poissaoloista ja niiden alle jäävien opintojen suorittamisesta opiskelijan on sovittava ja neuvoteltava etukäteen opettajan tai omaohjaajan kanssa. Pidemmät poissaolot anotaan erillisellä lomakkeella ja ne hyväksyy koulutuspäällikkö.
 10. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa tavoitteellisesti laissa kulloinkin säädetyssä ajassa.

6§ SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY

Opiskelijaa ohjataan ensisijaisesti keskusteluin ja ohjaamalla siten, että hänellä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen. Opiskelijan opintojen etenemiseen vaikuttavia poissaoloja ja pienempiä rikkomusasioita käsitellään ensisijaisesti omaohjaajan, koulutuspäällikön ja koulutusjohtajan kanssa. Tarvittaessa perustetaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän asioita käsittelevä opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä.  Ennen kurinpidollista päätöstä opiskelijaa kuullaan ja hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta. Yhteistyö alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa on tärkeää.

SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY

 1. Opettaja kirjaa opintojen etenemiseen vaikuttavat poissaolot ja myöhästymiset Wilmaan.
 2. Opettaja/ohjaaja voi poistaa opiskelijan oppitunnilta enintään jäljellä olevan oppitunnin tai työpäivän ajaksi oppilaitoksen tilaisuudesta häiritsevän tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Tieto kirjataan Wilmaan ja lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle.
 3. Aina, jos opiskelija joudutaan ohjaamaan opetus- tai muista tiloista fyysisiä keinoja käyttäen, on siitä tehtävä kirjallinen selvitys koulutuksen järjestäjälle. Selvityksen allekirjoittavat tapahtuman selvittämiseen osallistuneet henkilöt (tapahtumailmoitus).
 4. Koulutuspäällikkö voi evätä opiskelijan osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Samoin toimitaan, jos opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Tieto kirjataan Wilmaan ja lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle.
 5. Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (L 951/2011, 32 a §:n 1 momentti).
 6. Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi (L 951/2011, 32 a §:n 4 momentti).
 7. Järjestyssääntörikkomusten käsittely
 8. Ilmoituksen tekijän suullinen huomautus ja/tai järjestyssääntörikkomusmerkintä (Wilma)
 9. Omaohjaajan suullinen huomautus ja/tai järjestyssääntörikkomusmerkintä (Wilma)
 10. Koulutuspäällikön suullinen huomautus ja/tai kirjallinen huomautus
 11. Koulutusjohtajan puhuttelu ja/tai kirjallinen huomautus
 12. Rehtorin kirjallinen varoitus
 13. Määräaikainen erottaminen (rehtori, enintään 3 kk)
 14. Määräaikainen erottaminen (toimielin)

8.Rehtorin kirjallisen varoituksen voi antaa myös suoraan, jos rikkomuksen laatu sitä edellyttää.

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

 1. häiritsee opetusta;
 2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
 3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä;
 4. kieltäytyy (L 531/2017) 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
 5. on (L 531/2017) 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Ennen rehtorin kirjallista varoitusta kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija ei korjaa toimintaansa kirjallisen varoituksen saatuaan. Hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

 1. Koulutusjohtaja katsoo eronneeksi opiskelijan, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa.
 2. Opiskelijan oikeusturvatoimielin päättää mahdollisesta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, jos opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.
 3. Oikeusturvatoimielin voi päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan. Opiskelija voidaan erottaa enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen erottamista kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa.
 4. Opiskelija ja hänen huoltajansa voivat hakea Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta muutosta päätökseen, joka koskee opiskelijan määräaikaista erottamista tai koulutuksesta pidättämistä rikostutkinnan ajaksi.

KIELLETYT ESINEET JA AINEET

Rehtori/koulutusjohtaja/koulutuspäällikkö/ohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen voivat työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletyn esineen tai aineen. Rehtori/koulutusjohtaja/koulutuspäällikkö/ohjaaja ja opettaja voivat käyttää sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamisessa, jos opiskelija tekee vastarintaa ja jos esineet ja aineet vaarantavat välittömästi opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta.

Opettajalla ja koulutuspäälliköllä/koulutusjohtajalla/rehtorilla/ohjaajalla on oikeus työpäivän aikana tarkastaa opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja hän pyynnöstä kieltäytyy luovuttamasta niitä tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan ole niitä. Tarkastuksen syy ilmoitetaan opiskelijalle ja tarkastuksen tekijän tulee olla opiskelijan kanssa saamaa sukupuolta. Tarkastuksessa on aina läsnä tarkastajan lisäksi toinen henkilöstön jäsen.

Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet: Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 91 §

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen: Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 92 §

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Omaohjaaja käy järjestyssäännöt läpi kaikkien opiskelijoiden kanssa lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa.