Muut etuudet

Työllisyysrahastosta Aikuiskoulutustukea opintovapaalle jäävälle palkansaajalle

Aikuiskoulutustuella ja ammattitutkintostipendillä tuetaan aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista. Aikuiskoulutustukea voivat saada työelämässä olevat palkansaajat ja yrittäjät, joilla on yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi myönnetään ammatillisen tutkinnon suorittaville, joilla on vähintään viisi vuotta työhistoriaa tutkinnon suorittamiseen mennessä.

Katso tarkemmat tiedot Työllisyysrahaston sivulta.

VR:n ja Matkahuollon todistukset

Omaohjaaja tai koulutussihteeri kirjoittaa tarpeen mukaan VR:n ja Matkahuollon todistukset. VR:n ja Matkahuollon todistuksia ei kirjoiteta työvoima-, oppisopimus- ja iltaopiskelijoille tai työttömyysetuudella opiskeleville.

Tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi VRn junissa.

Opiskelijakortit

Voit liittyä SAKKI ry:n jäse­nek­si, jos:

  • opis­ke­let päätoi­mi­ses­ti ja palkat­ta amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa
  • olet opin­to­tuen tai aikuis­kou­lu­tus­tuen piiris­sä
  • opis­ke­lu kestää yhtä­jak­soi­ses­ti vähin­tään 8 kk
  • oppi­lai­tos, jossa opis­ke­let, on julki­ses­sa valvon­nas­sa
  • opis­ke­lu on ammat­tis­tart­tio­pis­ke­lua tai MAVA‐opiskelua.
  • opis­ke­lu ei ole oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta eikä kuulu työvoi­ma­kou­lu­tuk­sen tai henki­lös­tö­kou­lu­tuk­sen piiriin.
  • monimuoto‐opiskellessasi koko­nais­opis­ke­lua­jas­ta­si on yli 60 % lähio­pe­tus­ta.
  • et saa päivä­ra­haa (esim. ansio­si­don­nais­ta päivä­ra­haa) tai TE‐toimiston myön­tä­mää tukea

SAKKI‐jäsenyys ja SAKKIn opis­ke­li­ja­kort­ti on henki­lö­koh­tai­nen. Näin ollen SAKKI‐opiskelijakorttia saa käyttää ainoas­taan se henkilö, kenelle jäse­nyys kuuluu. Yhdellä henki­löl­lä voi olla vain yksi SAKKI‐jäsenyys.

Voit tilata opiskelijakortin Sakki rystä.