(Lisätty)

Muut etuudet

Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle (Aikuiskoulutustuki)

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
 • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
 • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai
 • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
 • et saa opiskeluun muuta tukea

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus.

Ammattitutkintostipendi ammatillisen tutkinnon suorittaneelle

Uusien säännösten mukaan ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 1.1.2018 tai sen jälkeen suoritetun, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun
– ammatillisen perustutkinnon,
– ammattitutkinnon tai
– erikoisammattitutkinnon perusteella.

Uudistuksen jälkeen stipendin suuruus on kaikilla stipendin saajilla 400 euroa ja stipendi voidaan myöntää, jos hakija on tutkinnon suorituspäivänä alle 68-vuotias.
Stipendin muut myöntämisen edellytykset, vähintään viiden vuoden työssäolo ja Suomessa asuminen, säilyvät ennallaan. Stipendi on jatkossakin veroton kertakorvaus suoritetusta tutkinnosta.

Näyttötutkinnon perusteella stipendiä voi hakea vielä vuoden ajan tutkinnon suorittamisesta, jolloin stipendi myönnetään 31.12.2017 saakka voimassa olevilla ehdoilla. Vanhoja myöntämisedellytyksiä sovelletaan myös henkilöihin, jotka vuonna 2018 saavat tutkintotoimikunnalta todistuksen näyttötutkinnosta, jonka kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti vuoden 2017 loppuun mennessä.

Katso tarkemmat tiedot Koulutusrahaston sivulta.

VR:n ja Matkahuollon todistukset

Oman koulutuksen opettaja tai koulutussihteeri kirjoittaa tarpeen mukaan VR:n ja Matkahuollon todistukset. VR:n ja Matkahuollon todistuksia ei kirjoiteta työvoima-, oppisopimus- ja iltaopiskelijoille tai työttömyysetuudella opiskeleville.

Opiskelijakortit

Aikuisopiskelijoilla ei ole oppilaitoksen opiskelijakortteja. Olet oikeutettu Sakki ry:n opiskelijakorttiin, jos

 • opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillisessa oppilaitoksessa
 • olet opintotuen piirissä
 • opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk
 • oppilaitos on julkisessa valvonnassa
 • opiskelusi ei ole oppisopimuskoulutusta eikä kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulutuksen piiriin
 • monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajastasi on yli 60 % lähiopetusta
 • et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivärahaa).

Voit tilata opiskelijakortin Sakki ry:stä.