Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta oppilaitosyhteisössä. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon.

Yhteisölliseen opiskelijahuoltoon kuuluvat:

 • turvallinen ja terveellinen oppimis- ja työympäristö
 • esteettömyys,
 • oppimisen ja elämänhallinnan tukeminen ja
 • kodin ja koulun yhteistyö.

Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ehkäisevää työtä: oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijahuollolla toteutetaan myös koulutuksellista tasa-arvoa.

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon palveluja ovat myös kouluterveydenhoitajan ja –lääkärin, kuraattorin sekä psykologin asiakastyö.

Opiskelijahuoltoryhmä

VAAOssa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Huomiota kiinnitetään myös turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan edistämiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat:

 • kuraattorit
 • terveydenhoitajat
 • psykologi
 • opinto-ohjaajat
 • erityisopetuksen koordinaattori
 • laaja-alainen erityisopettaja
 • opiskelijapalvelupäällikkö
 • tarvittaessa ryhmään kutsutaan myös muita asiantuntijoita.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Jos opiskelijalla on sellaisia hankaluuksia opiskelussa tai elämässä, joihin hän tarvitsee yksilöllistä apua, opiskelun tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Asiantuntijoita voidaan nimetä opiskelijan ja/tai huoltajan suostumuksella. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskelijahuoltoon liittyvään tehtävään.

Ryhmässä käsitellään opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistä, oppimista ja elämänhallintaa voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös koulun ulkopuolisia tukimuotoja.