Työssä oppimisen seuranta

Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa hänen oppimisessaan samalla kun kehitetään opiskelijan edellytyksiä arvioida itse omaa kehittymistään. Arvioinnin onnistumiseksi on tärkeätä sopia arviointikohteista ja -kriteereistä sekä näiden molempien yhteydestä opintokokonaisuuksien tavoitteisiin. Opiskelijan kanssa sovitaan siitä, mitä hän opiskelee työssäoppimisjaksolla, missä opiskelee ja milloin sekä miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Yhdessä sovitut asiat kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). On tärkeätä, että samalla kun opiskelijalle selvitetään, miksi arvioidaan, niin sovitaan, mitä arvioidaan, kuka arvioi, miten arvioidaan ja miten arviointitietoa taltioidaan.

Seuranta

Seurantaan kuuluvat oppimista tukevien työpaikkojen hyväksyminen, oppilaan työtehtä­vien määritteleminen työssäoppimissopimuksessa, ohjauskäynnit työpaikalle sekä yhteydenpito työpaikkaohjaajaan. Seurannassa valvotaan ja ohjataan lisäksi sitä, että oppi­laan työpäivät, työtunnit ja poissaolot merkitään työssäoppimispäiväkirjaan ja että opiskelija suorittaa hänelle annetut työssäoppimistehtävät ja raportoi niistä ohjeiden mukaisesti.

Tavoitteena on, että työssäoppimisjakson aikana ohjaava opettaja tekee työpaikalle vähintään kaksi ohjauskäyntiä. Käyntien yhteydessä opettaja tutustuu työympäristöön, työtiloihin ja yrityksen toimintatapoihin. Toinen ohjauskäynti on arviointikäynti, jolloin yhdessä työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa laaditaan ja allekirjoitetaan työssäoppimisjakson arviointi. Ohjauksen tukena ja yhteistyövälineenä voidaan käyttää etäteknologiaa eli Moodle-verkkopohjaista ympäristöä.

Oppimispäiväkirja

Työssäoppimisjakson aikana opiskelija täyttää päivittäin työssäoppimispäiväkirjaansa ja ra­portoi siinä työtuntinsa, työpäivänsä sekä sairauspoissaolonsa. Ohjauskäynneillä sekä päivä­kirjojen tarkastuksessa ohjaava opettaja tarkastaa mainitut kohdat sekä työnantajan var­mennusmerkinnät. Työssäoppimispäiväkirja voi sisältää myös työssäoppimistehtävät, joiden suorittamisen ohjaava opettaja tarkastaa ja arvioi. Lisäksi päiväkirja voi sisältää sivut opiskelijan itsearvi­oinnista. Nämäkin ohjaava opettaja tarkastaa