Työpaikalla oppiminen

Voit hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa, virtuaalisesti ja työpaikoilla. Työpaikoilla järjestettävää koulutusta voi järjestää koulutuksen järjestäjän ulkopuolisella työpaikalla oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on vastata opiskelijan osaamisen kehittymisen tavoitteellisesta ja ohjauksesta.

Voit hankkia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittavan osaamisen joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä joustavasti. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus (vanha termi työssäoppiminen)

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, jolloin hänelle ei myöskään makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään VAAOn ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle. Työssä oppimisen aikana opiskelija saa opintotukea ja muita opintososiaalisia etuja (koulumatkatuki, ruokailu ja terveydenhuolto)

Osaamisen arviointi

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain kaksi arvioijaa: opettaja ja työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjä nimeää arvioijat ja erityisestä syystä arvioijina voi toimia kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa.   Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta, varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten saavuttaminen sekä kehitetään edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arvioinnin tulee kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Arvioijat arvioivat opiskelijan osaamisen tutkinnon osittain. Osaamisen arvioinnin perusteella arvioijat antavat ammatillisten tutkinnon osien arvosanat osaamisen arviointiasteikon mukaisesti.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija hankkii suorittamaansa tutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvää osaamista pääsääntöisesti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi hankkia osaamista muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksessa.
Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin siitä maksetaan myös palkkaa. Oppisopimuskoulutuksesta sovitaan työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Oppisopimuskoulutuksessa työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta.

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen lisäksi opiskelija voi hankkia osaamista tavanomaiseen tapaan esimerkiksi kesätöissä. Tämä osaaminen voidaan myös hyödyntää osana tutkintoa.