Sanasto

Saatat joskus joutua tilanteeseen, jossa sinun pitää selittää vaikka työpaikkaohjaajallesi, mitä joku opintoihin liittyvä termi tarkoittaa. Olemme koonneet sanastoa tänne. Jos olet sitä mieltä, että täältä puuttuu jotain tärkeää, kerro se opettajallesi, niin hän vie viestiä eteenpäin.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijoille laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan tehtäviin sekä jatko-opintokelpoisuuden. Opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja suunniteltu kestävän kolme vuotta, ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa kaksi vuotta. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja yliopistoihin. Ammatillinen tutkinto on kokonaisuus, mikä muodostuu ammattillisesta tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Tämän lisäksi jokaiseen tutkintoon sisältyy työssäoppimista (vähintään 30 osp).

Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttö on työelämän kanssa yhteistyössä suunniteltuja toteutettu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen aikana.

Etäopiskelu

Opiskelumuoto, jossa opiskelija itsenäisesti opiskelee opettajan ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esimerkiksi kotona tai verkko-opiskeluna. Tarvittaessa opiskelija saa ohjausta opettajalta. Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään opiskelijan yksilölliset tavoitteet, jotka perustuvat hänen opiskelemaansa tutkinnon opetussuunnitelman perusteisiin. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintohallintojärjestelmään (Wilma), jossa sitä myös päivitetään ja ylläpidetään. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistuvat opiskelijan kanssa yhdessä neuvotellen ryhmänohjaaja ja opettajat sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja, kuraattori ja erityisopetushenkilöstö.

Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan voidaan kirjata esimerkiksi seuraavia asioita:

  • opiskelijan tavoitteet
  • suoritettavat opinnot
  • opintojen suoritustavat
  • opintojen ajallinen kesto
  • oppimisen ja osaamisen arviointi

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle. Suunnitelma sisältää opetuksessa noudatettavat opetussuunnitelmien perusteet, suoritettavan tutkinnon, erityisopetuksen perusteet, opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen opetussuunnitelman sekä opiskelijan saamat palvelu- ja tukitoimet.

Kaksoistutkinto

Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä, joista lukio-opintojen määrä vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tutkinnon suorittaja opiskelee ammatilliseen perustutkintoon vaadittavat opinnot ja lukio-opintoja vähintään neljässä aineessa sekä ylioppilastutkinnon. Ylioppilaskirjoitusaineita ovat äidinkieli, englanti ja lyhyt matematiikka ja ruotsi/ yhteiskuntaoppi/ psykologia. Tavoitteena on, että opiskeluaika on 3 vuotta. Tämä edellyttää työssäoppimista kesäloman aikana.

Suoritettuaan vaaditut opinnot opiskelija saa ammatillisen tutkintotodistuksen, todistuksen suoritetuista lukio-opinnoista sekä ylioppilastutkintotodistuksen hyväksytysti suoritetuista ylioppilaskirjoituksista. Kaksoistutkinnosta ei saa lukion päättötodistusta. Lukio-opinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi ammatillisen perustutkinnon jälkeen esimerkiksi siirtymällä neljänneksi vuodeksi lukioon.

Lukuvuosi

Syyslukukausi ja kevätlukukausi muodostavat lukuvuoden. Työpäiviä lukuvuodessa on 190.

Opetussuunnitelma

Jokaisella perustutkinnolla on opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnallisiin määräyksiin.

Osaamisala (koulutusohjelma)

Osaamisala (koulutusohjelma) on tutkinnon osa-alue, jolla opiskelija suuntautuu ammattiin.

OSP

Osaamispiste eli OSP. Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinnon osa

Ammatillinen perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin.

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on työpaikalla tapahtuvaa, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa opiskelua. Jokaisella työssäoppijalla on ohjaaja, joka opastaa ja neuvoo työssäoppimisasioissa ja osallistuu myös työssäoppimisen arviointiin.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Kaikkiin 180 osaamispisteiden laajuisiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy 10 osp vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittavat tutkinnon osat tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla:

  • ammatillisia tutkinnon osia
  • paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  • yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
  • jatko-opintovalmiuksia tai ammatillisia kehittymisiä tukevia opintoja
  • työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia