Opintojen suorittaminen ja arviointi

Sinulla on vastuu omien opintojesi etenemisestä niin, että kaikki opinnot tulee suoritettua määräajassa. Arviointi jakautuu oppimisen arviointiin ja osaamisen arviointiin.

Oppiminen

Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Opetuksesta vastaavat opettajat ja työpaikkaohjaajat. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että saat tietää, mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava. Palautteen avulla sinua ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Opit myös itse arvioimaan omaa kehittymistäsi ja löydät omia vahvuuksiasi. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi.

Osaaminen

Kun olet oppinut asiat, osoitat osaamisesi ammattiosaamisen näytöllä. Osaamisen arviointi on arviointia siitä, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esimerkiksi oppimistehtävillä ja tehdyillä töillä. Osaaminen arvioidaan mahdollisimman aidoissa työtilanteissa työpaikalla, oppilaitoksessa  tai muussa oppilaitoksen osoittamassa paikassa. Yhteisten tutkinnon osien arvosana annetaan niiden sisältämien osa-alueiden arvosanojen pohjalta.

Opintomenestystä arvioidessa huomioidaan opiskelijan tiedot, taidot ja asenne opiskeluun ja työntekoon. Säännöllisellä osallistumisella varmistat oppimisesi ja sitä kautta hyvät tulokset.

Suoritettuasi tutkinnon osan, saat arvioinnin opintosuoritusrekisteriin kahden viikon kuluessa asteikolla:

Kiitettävä 3
Hyvä 2
Tyydyttävä 1
Hylätty 0
Hyväksytty H
Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista perustutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Osa vapaasti valittavista tutkinnon osista voidaan arvioida Hyväksytty-merkinnällä.

Opintojaksojen arviointi näkyy opintokortissa. Arviointi tapahtuu joko numeerisesti asteikolla 1–3 tai S-merkinnällä (suoritettu). Jos tutkinnon osa jatkuu useammalla opintojaksolla, se merkitään opintokorttiin J-merkinnällä (jatkuu). J-merkintää käytetään aina, kun opinnot ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Aina tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta. Tällöin kesken jäävä suoritus merkitään SK-merkinnällä, joka on perusteltu opintokortin lisätiedoissa. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat arvioidaan aina numerolla 1-3.

Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa tutkinnon osien arvosanoja. Lisätietoja saat ryhmänohjaajaltasi tai arvioinnin tehneeltä opettajalta.

Jos opiskelija pitää arviointia virheellisenä, siihen voi pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvioinnista päättäneeltä opettajalta tai toimialajohtajalta. Ensisijaisesti opiskelija pyytää oikaisua arvioinnin tehneeltä opettajalta. Pyyntö on tehtävä 14 vrk:n kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin on ollut tilaisuus saada tietoon arvioinnin tulokset. Päätös oikaisupyynnön aiheuttamista toimista annetaan opiskelijalle kirjallisesti.

Jos opiskelija on edelleen tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua ammattiosaamisen neuvottelukunnalta. Kirjalliseen pyyntöön on liitettävä ensimmäinen oikaisupyyntöpäätös. Pyyntö tulee tehdä 14 vrk:n kuluessa ensimmäisestä oikaisupyyntöpäätöksestä. Kirjallinen oikaisupyyntö liitteineen toimitetaan ammattiosaamisen neuvottelukunnan puheenjohtajalle (tekniikan alojen toimialajohtaja Janne Hietanummi)

Kun opiskelija on suorittanut ammatilliseen perustutkintoon sisältyvät 180 osaamispisteen opinnot, kirjoitetaan hänelle tutkintotodistus. Kaikista tutkinnon osista pitää olla vähintään tyydyttävä (1) arvosana.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn