Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaamisen hankkiminen

Kun hankit puuttuvaa osaamista eli opiskelet eri tutkinnon osia, saat siitä suullista ja/tai kirjallista palautetta opintojesi aikana. Palautteen tavoitteena on, että saat tietää, miten osaamisisesi on kehittynyt ja mitä sinun on vielä opittava. Palautteen avulla sinua ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Opit myös itse arvioimaan omaa kehittymistäsi ja löydät omia vahvuuksiasi.

Osaamisen hankkimista ovat muun muassa opettajien ohjauksessa tehdyt tehtävät ja työpaikalla järjestettävä koulutus. Saat palautetta osaamisen kehittymisestä tutkinnon suorittamisen ja osaamisen hankkimisen aikana.

Osaaminen

Kun olet hankkinut osaamisen eli oppinut asiat, osoitat osaamisesi näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa osaamisestasi ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaamistasi arvioivat opettaja ja työelämän edustaja. Osaamisesi arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain. Valmentavan koulutuksen osien sekä yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueidenosaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja tai erityisestä syystä muu koulutuksen järjestäjän edustaja.

Joissakin tilanteissa voit sovitusti osoittaa osaamistasi myös oppilaitoksessa. Osaamisesi osoittaminen suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi. Suunnitelmat tehdään tutkinnon osittain.

Arvioinnin tarkistaminen

Voit pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset (arvosana) sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseesi. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisesti sinua arvioineelle opettajalle. Tarkistuspyynnössä opiskelijan on perusteltava, miksi arvosanan pitäisi olla muu kuin annettu arvosana. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin oikaisu

Tutkintokoulutuksen opiskelijana voit pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu tai todennettu.
Valmentavan koulutuksen (VALMA) opiskelijana voit pyytää rehtorilta kirjallisesti oikaisua. Oikaisua pyydetään 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, rehtori voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä asettaa uuden arvioijan.

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijana sinulle tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisesi arviointi on hylätty. Sinulle tulee myös järjestää mahdollisuus osaamisesi arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvioinnin mukauttaminen

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana saat erityistä tukea, voidaan osaamisesi arviointi mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Poikkeamat arvioinnissa

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana et osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Poikkeaminen on mahdollista siinä tapauksessa, että tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ovat joko olosuhteiden tai opiskelijan aiemman osaamisen kannalta joiltakin osin opiskelijalle kohtuuttomia. Poikkeaminen on mahdollista myös silloin, jos se on perusteltua opiskelijan vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.