Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Omat opintosi alkavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisella (HOKS)
Sinulle nimetty omaohjaaja laatii ja päivittää kanssasi suunnitelmaa ja opintoihisi liittyvät päätökset teette yhdessä. Suunnitelmaasi kirjataan osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. HOKSin päivityksiin saattavat osallistua myös muut VAAOn henkilöstön jäsenet aina tilanteen mukaan.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Aiemmin hankkimasi osaaminen on arvokasta. Ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukaista osaamistasi ja vahvuuksiasi tunnistetaan eri menetelmin yhdessä opettajien, opinto-ohjaajien tai muiden sinua ohjaavien henkilöiden kanssa. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksen, harrastusten, varusmies- tai siviilipalvelun, ulkomailla suoritettujen opintojen, erillisten pätevyyksien, aiempien tutkintojen ja tutkintojen osien, lukio-opintojen, kansanopistoissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa opituista tiedoista ja taidoista, korkeakouluopinnoista tai sinulla voi olla muuta aiempaa osaamista.

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan nykyisiin opintoihin niiltä osin kun ne vastaavat suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia.

HOKSin yhteydessä ja ennen uuden tutkinnon osan tai osa-alueen aloittamista opettaja selvittää ryhmälle tutkinnon osan tai osa-alueen tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset. Näin saat käsityksen siitä, vaaditaanko tutkinnon osassa sellaista osaamista, jota sinulla ehkä jo on. Jos näin on, voit hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opettaja voi käyttää tunnistamisessa esittämisesi asiakirjojen ja muun selvityksen lisäksi apuna esimerkiksi haastatteluja, erilasia testejä, opettavaan asiaan liittyvien tehtävien tekemistä tai harjoitustöitä työsalissa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Mikäli sinulla on jo voimassa olevia ammatillisen koulutuksen tutkintoja tai tutkinnon osia, voidaan niitä tunnistaa suoraan opintoihisi. Jos sinulla on vanhentuneita koulutuksia ja muuten ajan tasalla olevaa osaamista, voidaan osaamisesi tunnustaa ja arvioida. Jos sinulle on muilla tavoin kertynyt ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, voidaan sinut ohjata suoraan näyttöön.

Osaamisen tunnustaminen tehdään esittämisesi asiakirjojen ja muun selvityksen perusteella.

Osaamisen hankkiminen

Opiskelet sitä, mistä sinulla ei vielä ole osaamista. Niiltä osin kuin sinulta puuttuu ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, suunnittelet yhdessä sinulle nimetyn omaohjaajan tai muun opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa, mitä osaamista tarvitset lisää, miten sen hankit ja missä ajassa. Samalla suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjaus ja tuki, tarvittaessa erityinen tuki sekä mahdolliset opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Näin sinulle rakentuu oma henkilökohtainen opintopolku. Osaamisen hankkiminen suunnitellaan aina tutkinnon osittain.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Osaamisesi kehittymisestä saat palautetta sinua ohjaavilta opettajilta ja muulta ohjaushenkilöstöltä suullisesti ja kirjallisesti. Palaute ohjaa ja kannustaa sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja kehittää itsearviointitaitojasi. Osaamisesi kehittymisen pohjalta henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi päivitetään tarpeen mukaan.

Saat ohjausta ja lisätietoja osaamisen tunnistamiseen ja tunnistamiseen liittyvissä asioissa omaohjaajaltasi, ammatillisilta ja yhteisten tutkinnon osien opettajiltasi sekä omalta opinto-ohjaajaltasi.

Opinto-ohjaajat:

Palvelualat – Hannele Valtonen 044 706 1109 hannele.valtonen(at)vaao.fi
Tekniikan alat ja sosiaali- ja terveysala (lähihoitajat) – Minna Mäki 044 906 0452 minna.maki(at)vaao.fi