Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Opintojen alkuvaiheessa ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat esittelevät alakohtaiset opetussuunnitelmat, opintojen rakenteen ja tavoitteet. Lisäksi opiskelijoille kerrotaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteista sekä valintojen mahdollisuuksista.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) laaditaan kaikille opiskelijoille. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen ja osaamisen arviointiin. HOPS:in tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään oman tutkintonsa rakenne sekä helpottaa opintojen etenemisen seuraamista.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS) laadinta

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintohallintojärjestelmään (Wilma), jossa sitä myös päivitetään ja ylläpidetään. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan osallistuvat opiskelijan kanssa yhdessä neuvotellen ryhmänohjaaja ja opettajat sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja, kuraattori ja erityisopetushenkilöstö.

Vastuu opinnoista on opiskelijalla, mutta ketään ei jätetä yksin

Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan hops:n laadinnasta ja päivittämisestä, perehdyttämisestä perustutkinnon opintoihin ja opiskeluun, opiskelijan opintojen edistymisen seuraamisesta, yhteydenpidosta kotiin sekä muusta tarvittavasta ohjauksesta.

Opinto-ohjaaja vastaa osaamisen tunnustamisesta, opintojen ohjaamisesta ja tarvittaessa muusta ohjauksesta sekä osallistuu tarvittaessa hops:n laadintaan.

Opettaja osallistuu opettamansa tutkinnon osan osalta hops:n laadintaan. Hän vastaa opettamansa tutkinnon osan ja siihen vaadittavaan oppimisen ja osaamisen arviointiin liittyvästä ohjaamisesta, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta, tutkinnon osan arvioinnista sekä perehdyttämisestä työssäoppimiseen.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat, ammattiosaamisen näytöt sekä osaamisen arvioinnin.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan. HOPS:ia päivitetään koko opintojen ajan. HOPS-keskustelujen yhteydessä käydään läpi mahdolliset keskeneräiset opinnot, niiden suorittamisaikataulu sekä mahdolliset opiskelijalle tarjotut tukitoimet.

Jokaiselle opiskelijalle rakentuu oma polku ammattiin.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn