Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto kerralla pakettiin

Lukiopolulla vahvistat jatko-opintovalmiuksiasi. Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Lukio-opintojen suorittaminen ammatillisten opintojen rinnalla vaatii itsenäistä opiskeluotetta, sitoutumista ja hyviä opiskeluvalmiuksia. Lukio-opinnot suoritetaan Valkeakosken Tietotien lukiossa, joka toimii samalla Campuksella ammattiopiston kanssa.

Opintojen laajuus on ammatillisessa perustutkinnossa 180 osaamispistettä. Lukiossa suoritetut noin 40 kurssia tunnustetaan osaksi ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opiskeluaineita lukiolla ovat mm. äidinkieli, toinen kotimainen kieli, englanti ja lyhyt/pitkä matematiikka, yhteiskuntaoppi, psykologia ja terveystieto.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta (alkaen keväällä -22), joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen, samoin vieraan kielen, A-kielen, koe. Lisäksi suoritat toisen kotimaisen kielen kokeen tai matematiikan kokeen ja suoritat myös reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. Kaksoistutkinto voidaan suorittaa kolmessa vuodessa, mutta voit käyttää tarvittaessa enemmän aikaa.  Kaksoistutkinnon suorittaminen edellyttää pääsääntöisesti työpaikalla oppimista (koulutussopimus/oppisopimus) kesäaikaan.

Suoritettuaan hyväksytysti vaaditut opinnot opiskelija saa ammatillisen tutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen. Kaksoistutkinnosta ei saa lukion päättötodistusta. Lukioopinnot voi täydentää koko lukion oppimääräksi (75 kurssia) ammatillisen perustutkinnon jälkeen esimerkiksi siirtymällä neljänneksi vuodeksi lukioon.

Lukiossa opiskeltuja opintoja voidaan tunnistaa ja tunnustaa ammatillisiin valinnaisiin opintoihin maks. 25 osp (Sote 15 osp) ja yhteisten aineiden opintoihin.

VAAOssa suoritetaan ainakin seuraavat yhteisten aineiden opinnot: taide ja luova ilmaisu 1 osp, toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp, kestävän kehityksen edistäminen 1 osp, työelämässä toimiminen 2 osp. (Näitä eivät mitkään lukio-opinnot korvaa).

VAAOlla opiskellaan myös opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp. Lisäksi VAAOlla opiskellaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp jos ei lukiossa opiskella terveystietoa. Jos lukio-opintoihin kuuluu terveystieto, opiskellaan VAAOlla vain TYHY1. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp, opiskellaan VAAOlla jos lukiolla ei opiskella yhteiskuntaoppia (vähintään YH1 ja YH2). Fysiikka ja kemia 2 osp, on suunniteltu lukiolla opiskeltavaksi, mutta tarvittaessa HOKSissa tästä voidaan poiketa.

Lukiossa opiskellaan pääasiassa ne viiden lukioaineen pakolliset kurssit, jotka kirjoitetaan. Opinnot voidaan suorittaa kolmessa vuodessa, mutta usein on järkevää käyttää aikaa enemmän, jotta onnistutaan saavuttamaan paremmat oppimistulokset.

Lukion antama arvosana muunnetaan ammatilliseen tutkintotodistukseen opetushallituksen antaman muuntotaulukon mukaisesti. Muunnetun arvosanan perään merkitään opintokorttiin viite, mikä osoittaa, että opinnot on suoritettu lukion oppimäärän mukaan. Tutkintotodistukseen viitettä ei tule.

Lukiokurssien oppikirjat ja muut materiaalit opiskelija kustantaa itse. Ylioppilaskokeet ovat maksullisia.

Miten haen kaksoistutkinto-opiskelijaksi?

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiseksi hae yhteishaussa VAAOon, mutta tee Opintopolku.fi –sivuston ohjeiden mukaiset merkinnät hakeutumisen yhteydessä. Vahvistaessasi opiskelupaikan vastaanottamisen kesällä vahvista samalla myös halukkuutesi kahden tutkinnon opintoihin.

Hakijan on täytettävä normaalit ammatillisen perustutkinnon ja lukion opiskelijaksi valinnan kriteerit. Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon tulee ylittää lukion määrittämän keskiarvorajan 7,20.

Jatko-opinnot

Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet hakevat jatko-opintopaikkoja ammatillisella tutkintotodistuksella ja/tai ylioppilastutkintotodistuksella. Koko lukion oppimäärän (75 kurssia) suorittaneet voivat hakea jatko-opintopaikkoja myös lukion päättötodistuksella ja ylioppilastutkintotodistuksella.

 

Lisätietoja

opinto-ohjaaja
Minna Mäki
Valkeakosken ammattiopisto
puh. 044 9060 452
minna.maki(at)vaao.fi

Valkeakosken lukion
vs. opinto-ohjaaja
Hanna-Maria Ritoniemi
puh. 040 335 6252
hanna-maria.ritoniemi
@edu.valkeakoski.fi

Hyviä syitä opiskella VAAOssa

Ilmapiiri

VAAO sykkii elämää, innostusta ja tekemisen tahtoa.

Kaikki lähellä

Kaverit, kaupungit, koulut, opinnot ja muu keskeinen.

Tuntuma työelämään

Hyvät verkostot työelämään luodaan jo opiskeluaikana. VAAOn kautta löydät hyvät työssäoppimispaikat ja työpaikoilla näet alan uusimmat kuviot.

Hyvät tilat

Ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja aidoissa työtilanteissa opiskelu sujuu.