Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnoissa

Taitoja verrataan tutkinnon perusteisiin

Tutkinnon suorittajan tulee tutustua tutkinnon perusteisiin. Ne määritellään näyttötutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimuksina. Tutkintosuorituksen arviointi tehdään kolmikantaisesti eli työnantajan, työntekijän ja opetuksen edustajat arvioivat osaamista. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan. Oppiminen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa arvioidaan erikseen.

Näyttötutkinnon järjestäjä laatii tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Virallisesti osaamisen tunnustaa tutkintotoimikunta myöntämällä tutkintotodistuksen.

Näyttötutkinto-opas (Opetushallitus 2016)

Aikaisemmin osoitettu osaaminen

Tutkinnon suorittajalla voi olla luotettavia dokumentteja aikaisemmin osoitetusta osaamisesta. Tietoja verrataan näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat voivat esittää tutkintotoimikunnalle dokumentin tunnustamista osaksi näyttötutkinnon suoritusta.

Maahanmuuttajataustaisten sekä erityisopiskelijoiden arviointi

Kaikilla, myös muista kulttuureista kotoisin olevilla tutkinnon suorittajilla ja erilaisilla oppijoilla on näyttötutkinnossa samat ammattitaitovaatimukset. Kielitaidon täytyy riittää ohjeiden ja määräysten ymmärtämiseen.

Arvioinnin opas (Opetushallitus 2015)

Arvioijalle asetetut vaatimukset

Arvioijan tulee olla työhönsä motivoitunut ja riittävästi perehtynyt tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arviointikohteisiin ja kriteereihin. Hänen pitää hallita arvioinnin kohteena oleva ammattitaito.

Arvioijia valittaessa huomioidaan mahdollinen jääviys. Opettaja, joka on pääsääntöisesti opettanut tutkinnon suorittajaa valmistavassa koulutuksessa, tai työpaikkaohjaajana toiminut ei voi toimia arvioijana. Tarvittaessa arvioijan tulee jäävätä itsensä arvioinnista, jos arvioitavana on lähisukulainen, muutoin läheinen henkilö tai arvioija kokee, ettei pysty arvioimaan puolueettomasti. Arvioijien perehdyttäminen arviointitehtävään ja kriteeriperusteinen arviointi ovat tärkeitä keinoja arvioinnin objektiivisuuden varmistamiseksi.

Tutkinnon järjestäjä ilmoittaa arvioijat tutkintotoimikunnalle, joka vahvistaa arvioijat tutkinnon järjestäjän esityksestä. Arvioijista vähintään yhden tulee olla näyttötutkintomestari.

Arviointiasteikko

Ammatilliset perustutkinnot arvoidaan asteikolla K3, H2, T1 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot asteikolla hyväksytty – hylätty.

Arvioinnin oikaisu

Tutkinnon suorittaja voi pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua ao. tutkintotoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tutkintotoimikunnalta tiedon arvioinnista. Tutkintotoimikunta voi velvoittaa arvioijia tekemään uuden arvioinnin. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat tehdä uuden arvioinnin ilman oikaisumenettelyä.

Arviointi tutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Oppimista arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että saat tietää, mitä osaat ja mitä sinun on vielä opittava. Palautteen avulla sinua ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Opit myös itse arvioimaan omaa kehittymistäsi ja löydät omia vahvuuksiasi. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi.  Osaamistasi arvioidaan tutkintotilaisuuksissa ja osaamisestasi saat joko tutkintotodistuksen (koko tutkinto) tai todistuksen suoritetuista tutkinnon osista (osatutkinto). Opiskelija saa todistuksen myös näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja siihen liittyvästä työssä oppimisesta.

 

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn