Tiivis koulutusyhteistyö Akaan kaupungin kanssa

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto aloitti vuonna 2012 tiiviin koulutusyhteistyön Akaan kaupungin kanssa. Yhteistyö alkoi Yxi Luukku Tuloskuntoon – hankkeen yhteydessä, jonka tavoitteena oli kehittää yritysten, oppilaitoksen, työterveyshuolloin ja eläkevakuutusyhtiön toimintaa yhden luukun periaatteella.

Yxi Luukku Tuloskuntoon-hankkeen ajattelumalli pohjaa työkykytalo -malliin, jossa terveys ja toimintakyky sekä osaaminen muodostavat talon perustan eli edellytykset työntekijän työkyvylle. Hankkeessa on ollut mukana työterveyshuolto Akaasia. Akaasia keskittyi terveyteen ja VAAO osaamiseen.

Juuri tätä olimme odottaneet!

Yhteistyö alkoi otolliseen aikaan kiinteistöhuollon kannalta. Työnjohdon mukaan ”tätä he olivat juuri odottaneet”. Akaassa on viime vuodet eletty tiukan talouden aikaa, minkä seurauksena kunnan työntekijöiltä on edellytetty uusia toimintamalleja. Kuntaliitoksien myötä kolmen eri kunnan työntekijät toimivat samassa yksikössä. Aikaisemmin kiinteistöhuollossa kullakin kiinteistönhoitajalla oli omat kiinteistönsä, josta hän huolehti kuin oma talonmies. Tällä hetkellä kiinteistöhuollon ammattilaiset vastaavat tietyllä alueella olevista kiinteistöistä ja alueet vaihtuvat määräajoin. Toimenkuva edellyttää aikaisempaa laaja-alaisempaa osaamista ja uuden teknologian käyttöönottamista.

Hankkeen alussa kiinteistöhuollon työntekijöiltä kysyttiin heidän omaa mielipidettä työkyvystä, osaamisesta, esimiestyöstä ja työn tekemiseen liittyvistä asioista. Palautettujen lomakkeiden määrä sekä avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten runsaus yllätti positiivisesti hankkeen vetäjät. Tarve saada muutosta työn sujumista estäviin asioihin oli vastausten perusteella ilmeinen.

Muutoshankkeen onnistumisen resepti: monipuolisuus ja sitoutuminen

Yxi Luukku Tuloskuntoon-hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomioita osaamisen kehittämiseen osana työkykyisyyttä. Työyhteisössä kartoitettiin osaamista ja koulutus toteutettiin sen pohjalta. Osa koulutuksesta toteutettiin sisäisenä koulutuksena, laitetoimittajien koulutuksina ja osa ostokoulutuksina Valkeakoskena ammatti- ja aikuisopistosta tai toisesta oppilaitoksesta. Tällaisia koulutuksia olivat esimerkiksi suodatinkoulutus, nostinkoulutus sekä muita korttikoulutuksia.

Työterveyshuolto Akaasia toteutti työergonomiakoulutuksen kiinnittäen erityistä huomiota nostotekniikkaan. Työfysioterapeutti ohjasi kuntosalilaitteiden käyttöä kiinteistöhuollon omalle ryhmälle.

Hankkeen aikana pidettiin useita työyhteisövalmennustilaisuuksia henkilökunnalle, joissa käsiteltiin mm. erilaisuuden ymmärtämistä ja vuorovaikutusta sekä yhteisen tavoitteen asettamista. Muutoshankkeen toteutumista edistivät olennaisesti johdon sitoutuminen, säännölliset työyhteisön kokoukset, joihin oppilaitoksen edustajat osallistuivat sekä kiinteistöhuollon ammattilaisten aktiivinen osallistuminen asioiden työstämiseen. Hankkeen loppuseminaarissa joulukuussa 2015 tekninen johtaja Antti Kemi totesi, että ”pojat ovat kasvaneet pari senttiä” eli koulutus ja hankeyhteistyö olivat saavuttaneet tavoitteensa.

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja Akaan kaupungin yhteistyö aloitettiin kiinteistöpalvelun puolella, mutta koulutusyhteistyö levisi organisaatiouudistuksella muodostetulle alueiden kunnossapidon yksikölle, joka koottiin katu- puisto- ja liikuntapuolen työntekijöistä. Koulutuksen aiheina olivat mm. pienkonehuolto, taloudellinen ja laadukas työ sekä asiakaspalvelu.

Akaan kaupunki

Tiivistä koulutusyhteistyötä Akaan kaupungin kanssa