Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut

Aikuisopiskelun rahoitukseen on tarjolla useita eri mahdollisuuksia. Aikuiskoulutuksessa opiskeleva voi olla oikeutettu saamaan jotakin seuraavista tuista:

Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.
  Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää ilman korotusosia.

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Kelan opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Opintososiaalisia etuisuuksia, joita oppisopimusopiskelija maksuttoman opetuksen lisäksi voi saada, ovat: päiväraha, perheavustus, matkakustannusten korvaukset opiskelupaikkakunnasta riippuen ja majoittumiskorvaus. Opintososiaaliset etuudet opiskelijan tulee laskuttaa omalta oppisopimustoimistoltaan. Opiskelija täyttää oppisopimustoimistolta saamansa laskutuslomakkeen koulutusjakson päättyessä ja ottaa siihen opettajaltaan kuittauksen sekä toimistosta leiman.

Työvoimakoulutuksen etuudet

Työvoimakoulutuksen etuudet koskettavat työvoimakoulutuksessa opiskelevaa opiskelijaa. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Työttömyysetuudella opiskelu omaehtoisessa koulutuksessa
Omaehtoisessa koulutuksessa on mahdollista opiskella työttömyysetuudella. Opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan yllä pitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta. Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, voi silti olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä sivutoimisesti. Lisätietoja saa mol.fi tai lähimmästä te-toimistosta.

Ammattitutkintostipendi

 • ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle edellyttää yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 64 vuoden ikää
 • veroton kertakorvaus, katso stipendin suuruus
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta
  Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Etuus on veroton.

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn