Opiskelujen rahoitus

Aikuisopiskelun rahoitukseen on tarjolla useita eri mahdollisuuksia. Aikuiskoulutuksessa opiskeleva voi olla oikeutettu saamaan jotakin seuraavista tuista:

Aikuiskoulutustuki opintovapaalle jäävälle palkansaajalle

Voit saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
 • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
 • jäät palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai
 • saat opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa ja
 • et saa opiskeluun muuta tukea

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus.

Lisätietoa aikuiskoulutustuesta

Kelan opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita. Sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.

Lisätietoa opintotuesta

Ammatillisen työvoimakoulutuksen etuudet

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Lisätietoa työvoimakoulutuksen etuuksista

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. Tuetun opiskelun koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa.

TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta TE-toimisto kuitenkin arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Ota yhteyttä TE-toimistoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa esim. jättämällä yhteydenottopyyntö Oma asiointi -palvelun kautta.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla
 • sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään seuraavia opintoja, joissa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon.

Lisätietoa työttömyysetuudella opiskelemisesta

Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendin saamisedellytykset lyhyesti

 • ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle
 • edellyttää, että olet alle 64-vuotias tutkinnon suorittamispäivänä ja että sinulle on kertynyt yhteensä vähintään viisi vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa tutkinnon suorittamispäivään mennessä
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta
 • lisäksi 1.1.2017 tai sen jälkeen suoritetuissa tutkinnoissa: Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville sekä tutkinnon suorittamispäivänä että stipendin hakemishetkellä.

Ammattitutkintostipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 395 euroa.

Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 1.8.2016 tai jälkeen suoritetusta näyttötutkinnosta 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Ennen 1.8.2016 suoritetuista näyttötutkinnoista stipendi myönnetään vastaavasti joko 390 tai 450 euron suuruisena.

Etuus on veroton.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä

Print Friendly
JaaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn